Minister Środowiska wydał rozporządzenia, w których wyznaczył specjalny obszar ochrony siedlisk:

1) Chłodnia w Cieszkowie (PLH0200012), obejmujący obszar 18,54 ha, położony w województwie dolnośląskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 501) – wchodzi w życie 24.3.2017 r.;

2) Torfowisko Mieleńskie (PLH0400182), obejmujący obszar 146,6 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 502) – wchodzi w życie 24.3.2017 r.;

3) Panieńskie Skały (PLH0200092), obejmujący obszar 1,06 ha, położony w województwie dolnośląskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 527) – wchodzi w życie 28.3.2017 r.

Obszary te wyznaczono w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.; dalej: OchrPrzyrodU), minister środowiska, w porozumieniu z ministrami: rolnictwa, rozwoju wsi, rybołówstwa i gospodarki wodnej, wyznacza obszary specjalnej ochrony ptaków lub specjalnej ochrony siedlisk. W tym celu wydaje rozporządzenie, w którym określa nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony. Minister środowiska, wydając takie rozporządzenie, kieruje się stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz koniecznością zachowania szczególnie cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej.

Natomiast jak wynika z art. 25 ust. 1 OchrPrzyrodU, sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków;
  • specjalne obszary ochrony siedlisk;
  • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.