Wyznaczono organ właściwy do obsługi sprawozdań finansowych podatników CIT

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 986 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 9.5.2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wynika z art. 27 ust. 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU) w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2022 r., podatnicy tego podatku mający obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (Szefowi KAS) sprawozdanie finansowe i inne dokumenty wymienione w tym przepisie w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ważne

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.


Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej odpowiadającej przewidzianym wymaganiom technicznym. Obowiązek przekazania sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe nie są objęte obowiązkiem badania.

Sprawozdania finansowe Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi finansów (art. 27 ust. 2b PDOPrU).

Zgodnie z dodanym z dniem 1.1.2022 r. ust. 4d do art. 27 PDOPrU, minister finansów może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ KAS do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych oraz czynności z art. 27 ust. 2b PDOPrU, w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji spraw, a także usprawnienia obsługi podmiotów obowiązanych do przekazywania sprawozdań finansowych.

Ważne

Minister finansów skorzystał z tego uprawnienia i wydał rozporządzenie, w którym wyznaczył Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania tych zadań Szefa KAS.


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności