W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2370 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 21.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 9.11.2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2009), z którego wynika m.in., że:

  • płatnik opłaty mocowej, w terminie do 9. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazuje operatorowi,
  • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty mocowej, oraz przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, przyłączone do sieci przesyłowej, w terminie do 8. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazują operatorowi w zakresie odbiorców przyłączonych bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty mocowej, oraz przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej, w terminie do 8. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekazują płatnikowi opłaty mocowej w zakresie odbiorców przyłączonych bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa

informację o sumie należnych środków z tytułu opłaty mocowej, w tym informacje obejmujące m.in. wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach opublikowanych zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy 8.12.2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 247 ze zm.; dalej: RynekMocU) – chodzi o publikowane przez Prezesa URE wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw, przez odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 RynekMocU (chodzi o odbiorców końcowych innych niż pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym).

W zmienianym rozporządzeniu dodano § 3a, zgodnie z którym opisany wyżej wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci jest wyznaczany na podstawie wskazań licznika zdalnego odczytu, a w przypadku awarii takiego licznika – według standardowego profilu zużycia energii elektrycznej, opracowanego zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. c ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.; dalej: PrEnerg) oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym lub zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 PrEnerg (operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej).

Ważne

Do 31.12.2021 r. omawiany wolumen energii elektrycznej jest wyznaczany w sposób określony wyżej również w przypadku braku licznika zdalnego odczytu.