W ostatnich dniach do Regionalnych Izb Obrachunkowych skierowało pismo Ministerstwo Finansów Departament Polityki Podatkowej (pismo z 21.10.2022 r.). W piśmie tym Ministerstwo Finansów zawarło istotne wskazówki w zakresie podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie podatku rolnego i leśnego.

W zakresie podatku rolnego wskazano, że przyjmowaną do obliczenia stawki podatku rolnego średnią cenę skupu żyta ustala się napodstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczaniapodatku rolnego na obszarze gminy.

Mając na uwadze, że korzystanie z możliwości obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego jest fakultatywne, należy jednocześnie mieć na względzie, że obniżyć można wyłącznie konkretną średnią cenę skupu żyta, tj. cenę ustaloną na dany rok podatkowy w komunikacie Prezesa GUS. W konsekwencji określona przez radę gminy w uchwale obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze tej gminy, wyłącznie w tym roku podatkowym, dla którego została określona ta cena.

Dalej dodano, że w celu skorzystania z przysługującego na podstawie ww. ustawy uprawnienia do obniżenia w danym roku podatkowym ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, niezbędne jest podjęcie przez radę gminy uchwały na ten rok. Natomiast przyjmowanie jako podstawy obliczenia podatku rolnego w danym roku podatkowym obniżonej ceny skupu żyta, dotyczącej poprzedniego roku podatkowego lub jeszcze wcześniejszych, tj. określonych w nieaktualnych uchwałach, jest działaniem nieprawidłowym, niemającym podstawy prawnej w ustawie.

W zakresie podatku leśnego wskazano, że średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną do obliczenia stawki podatku leśnego ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Rady gmin są uprawnione do obniżenia kwot stanowiących średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Zaznaczono jednocześnie, że w podatku leśnym, podobnie jak w przypadku podatku rolnego, określona przez radę gminy w uchwale obniżona cena sprzedaży drewna stanowić będzie podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze tej gminy, wyłącznie w tym roku podatkowym, dla którego została określona ta cena.

Natomiast w ramach podsumowania podano, że rady gmin są uprawnione do corocznego obniżenia średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanych do obliczenia odpowiednio: podatku rolnego i leśnego. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały na dany rok podatkowy, dla obliczenia tych podatków obowiązywać będą kwoty wynikające z komunikatów Prezesa GUS.

Źródło: RIO w Szczecinie