Główny Inspektor Sanitarny może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Z kolei osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do takich zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wytyczne z 13.5.2020 r. mają zapewnić zabezpieczenie nie tylko zdrowia klientów, ale również samych osób świadczących usługi w gabinetach kosmetycznych, świadczących usługi o charakterze estetycznym, podologicznych oraz manicure, pedicure i stylizacji paznokci. Analogicznie jak w przypadku lokali gastronomicznych, wytyczne zostały podzielone na cztery dość rozbudowane części.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu

Odnośnie załogi wskazano na następujące rekomendacje:

 1. Obowiązkowe mycie rąk wodą z mydłem przed wejściem do pracy, a w trakcie pracy częsta dezynfekcja, stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej (adekwatnych do wykonywanego zabiegu), a także regularne czyszczenie powierzchni,
 2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi,
 3. Ograniczenie do minimum spotkań i narad, które powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami min. 2 m; preferowane są odprawy zdalne,
 4. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem min. 2 m dystansu, w przypadku braku takiej możliwości, rekomendowane jest zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami – dystans ten może być zmniejszony wtedy, gdy wymaga tego realizacja usługi i stosowane są inne środki ochrony indywidualnej,
 5. Umieszczenie w pomieszczeniach płynów do dezynfekcji w celu odkażenia każdej dotykanej powierzchni co najmniej 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany,
 6. Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi – oznacza to wykluczenie tzw. poczekalni,
 7. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego, tak aby nie dochodziło do mieszania się pracowników pracujących na danej zmianie.

Wprowadzono także dodatkowe rozwiązania profilaktyczne: zalecany jest bowiem pomiar i rejestrowanie temperatury ciała pracowników za pomocą termometru bezdotykowego przed rozpoczęciem pracy, a także możliwe jest rozważenie prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych. W obu przypadkach niezbędna jest zgoda pracownika.

Rekomendacje dotyczące klientów:

 1. Skontaktowanie się z klientem dzień wcześniej celem potwierdzenia wizyty oraz poinformowanie o niemożności przyjścia na umówioną wizytę w przypadku występowania objawów zakażenia, kontaktu z zakażonym, odbywania kwarantanny lub izolacji,
 2. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne, jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu,
 3. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi,
 4. Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.

Należy poinformować klienta o zaleceniu posiadania własnych środków ochronnych. Zaleca się umożliwienie klientowi zakup lub bezpłatne otrzymanie maski w salonie.

Zapewnienie bezpieczeństwa w lokalu usługowym (gabinecie)

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów, mogących jednocześnie przebywać w gabinecie oraz o przyjętych środkach ochrony i procedurach, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed wejściem do gabinetu,
 2. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Nie ma zatem możliwości zapisania się na wizytę „na miejscu”, w salonie. Jak już wyżej wskazano – poczekalnie są wyłączone z użytku,
 3. Zapewnienie środków dezynfekujących,
 4. Konieczność sprawnej dezynfekcji wymusza przy tym ograniczenie wystroju gabinetu do minimum w celu pozostawienia jak największej ilości powierzchni możliwych i szybkich do zdezynfekowania,
 5. Zaleca się rezygnację z serwowania napojów,
 6. Z uwagi na specyfikę działalności kosmetycznej zaleca się usunąć testery, a przybory (narzędzia) wielokrotnego zastosowania zastąpić jednorazowymi, z wyłączeniem tych, które będą poddane sterylizacji.

Podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

Postępowanie zapobiegawcze opiera się na poinstruowaniu pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób. W takiej sytuacji konieczne jest wstrzymanie przyjmowania klientów oraz powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do instrukcji i poleceń. Niezbędna jest również dezynfekcja miejsc i pomieszczeń potencjalnie zakażonych.

Podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, potencjalny klient nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Należy go poinstruować o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. Następnie konieczne jest zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba oraz przeprowadzenie rutynowego sprzątania i dezynfekcji. Ustalić również należy listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecić stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. W tym celu terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów do usługi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi.