Ze względu na fakt, iż obecnie w polskim porządku prawnym brak jest ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia związane z monitoringiem wizyjnym, GIODO przygotował zbiór informacji na ten temat skierowany do placówek oświatowych.

Materiał ten – pt. „Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach” – zawiera przypomnienie podstawowych zasadach dotyczących tego zagadnienia. GIODO wskazuje w nim, że obowiązujący w Polsce zakres prawnych podstaw instalowania i wykorzystywania monitoringu wizyjnego odnosi się jedynie do wybranych aspektów jego stosowania. Podstawy prawne do rejestracji obrazu (w niektórych przypadkach również dźwięku) mają służby związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym, jak Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Brak jest natomiast ustawowych uregulowań w tym zakresie dotyczących innych podmiotów państwowych i prywatnych, w tym osób fizycznych. W odniesieniu do podmiotów, które takich szczegółowych uregulowań nie posiadają, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Pierwsza część „Wytycznych GIODO dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach” odnosi się właśnie do tego aktu prawnego, wyjaśniając zawarte w nim pojęcia i podstawowe zasady ochrony danych osobowych. Wskazuje też, jakie obowiązki ciążą na szkole jako administratorze danych osobowych.

Druga część dokumentu to zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących kwestii związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w szkołach. Dotyczą one m.in. tego:

1) czy monitoring w szkole może zostać wykorzystany do kontroli pracy nauczycieli i innych zatrudnionych w placówce osób,

2) czy szkoła może zainstalować atrapy kamer,

3) jakie warunki powinny być spełnione w związku z instalacją kamer w szkole.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opracował dokument we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, który właśnie przekazał go do kuratoriów w Polsce.