Wytwarzanie osadów ściekowych wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa

Do udokumentowania pochodzenia ścieków poddanych procesowi oczyszczania wystarczą informacje zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym.

Opis sytuacji

Jeden z zakładów uboju drobiu na terenie tutejszego powiatu wytwarza odpady o kodzie: 02 02 04 ‒ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Zakład ten chce, aby w pozwoleniu zintegrowanym jakie on posiada zmienić ten kod odpadu poprzez dopisanie przed kodem odpadu oznaczenie "br". Zakład ten argumentuje swój zamiar zapisem w objaśnieniach pod katalogiem odpadów ‒ w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2.1.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10; dalej: KatalogOdpadyR). Wyżej wymieniony zapis wskazuje, że dodanie oznaczenia "br" wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa.

Komentarz

Jak wskazano w pytaniu, zgodnie z objaśnieniami do KatalogOdpadyR, odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, poprzedza się oznaczeniem „br” przed kodem. Dodanie oznaczenia „br” wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa”.

Wprowadzenie przedrostka "br" potwierdza, że osad ściekowy, może być substratem w biogazowni wytwarzającej biogaz rolniczy, którego definicję zawarto w art. 2 pkt 2 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.). W myśl tej definicji, biogazem rolniczym jest gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż wpisane w ewidencji jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Aby wytwarzany z osadów ściekowych gaz miał status biogazu rolniczego, konieczne jest spełnienie wymogu udokumentowanego pochodzenia substratów odpadowych z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Ważne
W związku z tym, żądanie wnioskodawcy, aby w pozwoleniu zintegrowanym jakie on posiada zmienić kod odpadu z 02 02 04 na br 02 02 04 jest uzasadnione. Dokumentem potwierdzającym, że osad ściekowy pochodzi z zakładowej oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w której jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, może być pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód stanowiące wprowadzanie ścieków do wód, które określa pochodzenie ścieków.



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności