Do udokumentowania pochodzenia ścieków poddanych procesowi oczyszczania wystarczą informacje zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym.

Opis sytuacji

Jeden z zakładów uboju drobiu na terenie tutejszego powiatu wytwarza odpady o kodzie: 02 02 04 ‒ osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Zakład ten chce, aby w pozwoleniu zintegrowanym jakie on posiada zmienić ten kod odpadu poprzez dopisanie przed kodem odpadu oznaczenie „br”. Zakład ten argumentuje swój zamiar zapisem w objaśnieniach pod katalogiem odpadów ‒ w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2.1.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10; dalej: KatalogOdpadyR). Wyżej wymieniony zapis wskazuje, że dodanie oznaczenia „br” wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa.

Komentarz

Jak wskazano w pytaniu, zgodnie z objaśnieniami do KatalogOdpadyR, odpady o kodach 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05 pochodzące z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, poprzedza się oznaczeniem „br” przed kodem. Dodanie oznaczenia „br” wskazuje, że odpady pochodzą wyłącznie z przetwarzania produktów pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa”.

Wprowadzenie przedrostka „br” potwierdza, że osad ściekowy, może być substratem w biogazowni wytwarzającej biogaz rolniczy, którego definicję zawarto w art. 2 pkt 2 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.). W myśl tej definicji, biogazem rolniczym jest gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż wpisane w ewidencji jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Aby wytwarzany z osadów ściekowych gaz miał status biogazu rolniczego, konieczne jest spełnienie wymogu udokumentowanego pochodzenia substratów odpadowych z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których prowadzony jest rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Ważne
W związku z tym, żądanie wnioskodawcy, aby w pozwoleniu zintegrowanym jakie on posiada zmienić kod odpadu z 02 02 04 na br 02 02 04 jest uzasadnione. Dokumentem potwierdzającym, że osad ściekowy pochodzi z zakładowej oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w której jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków, może być pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód stanowiące wprowadzanie ścieków do wód, które określa pochodzenie ścieków.