Kartę przekazania odpadów komunalnych sporządza podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jeżeli poszczególne ładunki transportowanych odpadów komunalnych reprezentują ten sam rodzaj odpadów komunalnych, a cały transport odpadów jest przekazywany do jednego kolejnego posiadacza odpadów albo do prowadzonej przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, to transportowi może towarzyszyć kilka kart przekazania odpadów komunalnych (dalej: KPOK).

UZASADNIENIE:

Pytanie dotyczy nowego dokumentu służącego ewidencji odpadów jakim jest KPOK (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU]). Kartę przekazania odpadów komunalnych stosuje się w przypadku:

1) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,

3) transportującego odpady komunalne.

Dokument ten, podobnie jak pozostałe służące ewidencji odpadów, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 67 ust. 6 OdpadyU).

Nakreślony w pytaniu problem dotyczący zamiaru wystawiania KPOK przez przekazujących odpady prawdopodobnie wywodzi się z powszechnie znanej reguły wystawiania karty przekazania odpadów (dalej: KPO). Zgodnie z treścią art. 69 ust. 1 OdpadyU ‒ KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu. Reguła ta nie dotyczy KPOK.

Zgodnie z art. 71a ust. 1 OdpadyU KPOK sporządza podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.

Ważne

W treści tego przepisu kryje się również odpowiedź na pytanie, czy dla jednego rodzaju odpadów komunalnych i jednego transportu można wystawić kilka KPOK. Tak, pod następującymi warunkami:

  • poszczególne ładunki transportowanych odpadów komunalnych reprezentują ten sam rodzaj odpadów komunalnych;
  • cały transport odpadów jest przekazywany do jednego kolejnego posiadacza odpadów albo do prowadzonej przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.