1. Omówienie przepisów

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.8.2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238) określono wysokość zasiłków rodzinnych (od 1.11.2015 r. do 31.10.2016 r., od 1.11.2016 r. do 31.10.2017 r. oraz od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.) oraz kryteriów dochodowych, na podstawie których przyznawane są świadczenia rodzinne w okresach zasiłkowych (w okresie od 1.11.2015 r. do 31.102017 r. oraz od 1.11.2017 r.).

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego na okres 1.11.2016 r.-31.10.2017 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wynosi:

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Zasiłek te przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (art. 6 ŚwRodzU).

miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługujący samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka , ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją (art. 11a ŚwRodzU).

193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługujący matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 12a ŚwRodzU).

95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługujący matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 13 ŚwRodzU).
 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługujący matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego (art. 15 ŚwRodzU).

 • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

2. Komentarz

Rozporządzenie określa także wymienione w tabeli świadczenia w wysokości obowiązującej od 1.11.2017 r. Będą one wyższe niż obowiązujące w okresie 1.11.2016 r. – 31.10.2017 r..

Warto przypomnieć, że wysokość następujących świadczeń, obowiązująca od 1.11.2015 r. pozostaje bez zmian:

 • jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł (chodzi o tzw. becikowe);
 • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka wynosi 1000 zł (art. 9 ŚwRodzU);
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego określony w art. 10 ŚwRodzU wynosi 400 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ŚwRodzU wynosi 100 zł na dziecko;
 • wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, czyli tzw. becikowe (art. 15b ŚwRodzU) wynosi 1000 zł na jedno dziecko;
 • zasiłek pielęgnacyjny przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (art. 16 ŚwRodzU) wynosi 153 zł miesięcznie;
 • wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a ŚwRodzU, wynosi 520 zł miesięcznie;
 • wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.), wynosi 520 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł (art. 5 ust. 1 ŚwRodzU w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Od 1.11.2017 r. (czyli od okresu zasiłkowego 2017/2018) obowiązywać będą wyższe kryteria dochodowe, które wyniosą odpowiednio – 754 zł i 844 zł (§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia).