W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 768 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.8.2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Zgodnie z art. 31a PostPomPubU, minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dz.Urz. Monitor Polski, co najmniej raz na kwartał, a w przypadku wyczerpania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Informacje te powinny zawierać wskazanie:

  1. wysokości trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  2. stanu wykorzystania tego limitu.

W związku z tym, ogłoszono, że kwota trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

  1. w rolnictwie – 295 932 125,00 euro;
  2. w rybołówstwie – 41 330 000,00 euro.

Natomiast kwota wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 10.8.2021 r. wynosi:

  1. w rolnictwie – 267 691 592,06 euro;
  2. w rybołówstwie – 2 283 221,56 euro.