W Dz.Urz. Monitor Polski z 3 marca 2022 r. pod poz. 292 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 28.2.2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej. W obwieszczeniu określono wysokość świadczeń określonych w WspRodzU.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota (art. 80 ust. 1 WspRodzU):

  • 785 zł (było 660 zł) miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1189 zł (było 1000 zł) miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Z art. 81 WspRodzU wynika, że:

  • rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

– przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 239 zł (było 200 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Zgodnie z:

  • art. 146 ust. 2 WspRodzU wysokość pomocy na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę wynosi nie mniej niż 595 zł (było 500 zł) miesięcznie;
  • art. 149 ust. 1 WspRodzU, wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną nie mniej niż 3921 zł (było 3300 zł), jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat.

Natomiast w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

  • nie mniej niż 7839 zł (było 6600 zł) – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;
  • nie mniej niż 3921 zł (było 3300 zł) – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 1961 zł (było 1650 zł) – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1782 zł (było 1500 zł), a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3563 zł (było 3000 zł).