W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2067 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 20.11.2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021.

Stawkę opłaty kogeneracyjnej na dany rok kalkuluje się według wzoru określonego w art. 64 ustawy z 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 250 ze zm.).

Minister właściwy do spraw energii (obecnie Minister Klimatu i Środowiska), po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do 30 listopada poprzedzającego roku, wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na dany rok, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia dla jednostek kogeneracji, będący wynikiem planowanej maksymalnej ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w tych jednostkach objętej systemem wsparcia w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w danym roku kalendarzowym.

Ważne

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na 2021 r. wynosi 0,00 zł/MWh.