Wysokość składki na Fundusz Odszkodowawczy będzie zależała od rodzaju zwierzyny

Od 1.1.2017 r. zaczną obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.; dalej: PrŁowU), które dotyczą m.in. obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Odszkodowawczy - organ powołany do życia nowelizacją. Wysokość składki na ten Fundusz uzależniono od rodzaju zwierzyny.

1. Przeznaczenie środków z Funduszu Odszkodowawczego

Ze środków Funduszu będą wypłacane odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez:

1) dziki,

2) łosie,

3) jelenie,

4) daniele,

5) sarny,

- z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną), oraz pokrywane koszty związane z realizacją zadań określonych w PrŁowU w zakresie tych szkód (art. 50a PrŁowU.

Po zasięgnięciu opinii wojewodów minister środowiska ustali roczny plan finansowy Funduszu, którego przychody będą pochodziły z:

a) rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,

b) darowizn i zapisów,

c) dotacji z budżetu państwa,

d) innych dochodów uzyskanych na rzecz Funduszu.

Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym będą stanowiły dochód Funduszu w następnym roku kalendarzowym.

Ważne
Do 15.6.2017 r. środki Funduszu Odszkodowawczego na wypłatę odszkodowań za wymienione wyżej szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich (z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 PrŁowU, objęte całoroczną ochroną), oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie tych szkód będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

2. Obowiązek zapłaty składek na rachunek Funduszu Odszkodowawczego

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego będzie przekazywał składki na rachunek Funduszu w terminie do 15 czerwca każdego roku. Należność z tego tytułu będzie można rozłożyć na raty. Wysokość składki będzie ustalana jako iloczyn określonej w rocznym planie łowieckim na dany rok liczby wymienionych wyżej zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami, oraz zryczałtowanych stawek za te zwierzęta łowne , które wynoszą:

1) 600 zł - za 1 osobnika łosia,

2) 350 zł - za 1 osobnika jelenia,

3) 135 zł - za 1 osobnika daniela,

4) 105 zł - za 1 osobnika sarny,

5) 85 zł - za 1 osobnika dzika.

Ważne

Do składek stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: OrdPodU). Uprawnienia organów podatkowych określone w OrdPodU przysługują w tym zakresie:

1) wojewodzie;

2) ministrowi środowiska jako organowi odwoławczemu od decyzji wojewody.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności