Bilet autostradowy jest jedną z możliwości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą. Wydawany jest przed rozpoczęciem przejazdu i obowiązuje w określonym czasie i na określonym odcinku autostrady płatnej. Uprawnionym do wydawania biletu będzie Szef KAS oraz podmioty zewnętrzne, z którymi Szef KAS zawrze umowę na sprzedaż biletów. Sprzedaż biletów za pośrednictwem przedsiębiorców będzie odbywać się w systemie prowizyjnym. Prowizyjne wynagradzanie za zrealizowane usługi ma zapewnić równy i proporcjonalny do wykonanej pracy i poniesionego wkładu zarobek. Prowizja finansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Wysokość prowizji za wydanie biletu autostradowego będzie docelowo wynosić 2% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym. Jednak w okresie od 1.12.2021 r. do 31.3.2022 r. wysokość prowizji wyniesie 3% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym, a od 1.4.2022 r. do 30.9.2022 r. wysokość prowizji wyniesie 2,5% kwoty opłaty wskazanej na bilecie autostradowym.

Przepisy rozporządzenia mają mieć zastosowanie od 1.12.2021 r.