Opis sytuacji

W świetle art. 111 ust. 4 AlkU nie jest przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność gospodarczą i tym samym starając się o wydanie zezwolenia w innej gminie nie ma obowiązku opłacić zezwoleń przed wydaniem decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nigdy nie posiadał i stara się o ich wydanie. Przedsiębiorca prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. w punkcie zlokalizowanym w innej gminie, zezwolenie wygasało z końcem roku 2018 r., nie składał oświadczenia (w tamtej gminie) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, argumentując to faktem, że zmienił miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym miejsce sprzedaży napojów alkoholowych. Posiada teraz w innych gminach nowe zezwolenia (ważne od marca i od czerwca br.). Jak wyliczyć przedsiębiorcy przedmiotową opłatę naliczaną za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kiedy powinien ją uiścić (w jakim terminie) oraz jak wyliczyć (na podstawie czego) opłatę dodatkową w wysokości 30% opłaty rocznej w przypadku niedokonania obowiązku uiszczenia płatności w ustawowych terminach, o których mowa w art. 111 ust. 2 AlkU?

Jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej przedsiębiorcy wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 1 poniżej (art. 112 ust. 4 i 5 AlkU).

Zatem, składane przez przedsiębiorcę, w terminie do dnia 31 stycznia, oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych dotyczy punktu sprzedaży objętego konkretnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych. Zastosowanie tego wariantu wniesienia opłaty w stanie faktycznym opisanym w pytaniu nie jest możliwe, przedsiębiorca nie prowadzi, bowiem na terenie gminy żadnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Jeżeli złożył on dopiero wniosek o wydanie takiego zezwolenia powinien zostać potraktowany jako przedsiębiorca rozpoczynający działalność zgodnie z przepisami AlkU. W konsekwencji zobowiązany jest do wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przed wydaniem zezwolenia, zgodnie z art. 112 ust. 2 AlkU.

Ważne

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na okoliczność, że sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorcę jest możliwa wyłącznie na podstawie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozstrzyga o powyższym art. 18 ust. 1 AlkU, stosownie do którego – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Wydane przez właściwy organ (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenie dotyczy zatem konkretnego punktu sprzedaży, a nie samej możliwości sprzedaży. Potwierdza to art. 18 ust. 5 AlkU, który wymieniając wymaganą treść wniosku o wydanie zezwolenia wskazuje, że wniosek ten musi zawierać w szczególności adres punktu sprzedaży. Ponadto, stosownie do art. 18 ust. 6 AlkU – do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych albo zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest obok posiadania ww. zezwolenia także wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta wnoszona jest w dwóch wariantach.

 1. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (art. 11ust. 2 AlkU). 
 2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wówczas przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
 3. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 4. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 5. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.