Wynika to z obwieszczenia Ministra Finansów z 11.12.2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1173)

Wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), w brzmieniu obowiązującym przed 1.1.2007 r., w roku 2020 nie może przekroczyć 325 990 zł. Kwota ta jest związana bezpośrednio z tzw. ulgą odsetkową, czyli preferencją podatkową przeznaczoną dla podatników, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe i spełnili jednocześnie określone warunki. Aktualnie z ulgi odsetkowej można korzystać w ramach praw nabytych, ale nie dłużej niż do 2027 r.