W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. poz. 419 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11.4.2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1.5.maja 2022 r. do 30.4.2023 r.

Zgodnie z art. 3 pkt 13c PrEnerg, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 DodMieszkU, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (art. 5c ust. 1 i 2 PrEnerg).

Zgodnie z delegacją ustawową z art. 5c ust. 4 PrEnerg, minister energii ogłasza, do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. W związku z tym, jak wynika z przytoczonego wyżej obwieszczenia, wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.5.2022 r. do 30.4.2023 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 12,09 zł);
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 16,79 zł);
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 20,15 zł).

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (art. 5d ust. 1 PrEnerg).