Wysokość dodatku energetycznego w górę

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. poz. 419 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11.4.2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1.5.maja 2022 r. do 30.4.2023 r.

Zgodnie z art. 3 pkt 13c PrEnerg, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 DodMieszkU, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (art. 5c ust. 1 i 2 PrEnerg).

Zgodnie z delegacją ustawową z art. 5c ust. 4 PrEnerg, minister energii ogłasza, do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. W związku z tym, jak wynika z przytoczonego wyżej obwieszczenia, wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.5.2022 r. do 30.4.2023 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 12,09 zł);
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 16,79 zł);
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł na miesiąc (do 30.4.2022 r. – 20,15 zł).

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (art. 5d ust. 1 PrEnerg).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności