Wyróżnienia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe oraz stypendia sportowe dla członków kadry narodowej – zmiany

Rozporządzenie MSiT z 14.11.2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. z 2017 r. z 2017 r. poz. 2135) określa rodzaje wyróżnień i przedział wysokości nagród, stanowiący krotność kwoty bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród oraz sposób i terminy ich wypłacania.

Wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe są:

1) dyplomy,

2) puchary,

3) plakietki.

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej za wybitne osiągnięcia sportowe lub wyróżnienia polski związek sportowy składa ministrowi sportu:

1) do 15 listopada - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione do 31 października danego roku,

2) do 31 stycznia roku następnego - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione po 31 października danego roku.

W rozporządzeniu MSiT z 14.11.2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2145) określono:

1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej stypendium sportowego, a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium,

2) przedział wysokości stypendium, stanowiący krotność kwoty bazowej;

3) czas, na jaki stypendium może zostać przyznane,

4) sposób i terminy wypłacania stypendium.

Właściwy polski związek sportowy składawniosek o przyznanie stypendium w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium.

Stypendium jest przyznawane:

1) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium;

2) od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji o przyznaniu stypendium , w przypadku osiągnięcia wyniku sportowego uprawniającego do stypendium w wysokości niższej niż określona w dotychczasowej decyzji ministra sportu z tytułu innego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium.

Właściwy polski związek sportowy:

1) po otrzymaniu decyzji ministra sportu o przyznaniu stypendium wypłaca stypendium (ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra sportu) do 15 dnia następnego miesiąca (wypłata stypendium następuje co miesiąc);

2) prowadzi obsługę finansową i przechowuje dokumentację merytoryczną i finansową związaną z wypłatą stypendium.

Rozporządzenie dotyczy też wniosków o wstrzymanie lub o pozbawienie stypendium. Właściwy polski związek sportowy lub członek kadry narodowej przekazują stosowne dokumenty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności