Wyrok TK z 24.2.2021 r. a skuteczna możliwość składania wniosków o wznowienie postępowania przez przedsiębiorców

Wskazany upływ czasu (1,5 miesiąca) jest bardzo istotny z punktu widzenia interesów gmin, a jest tak dlatego, że wspomniane podmioty mogły skutecznie składać tzw. wnioski o wznowienie postępowania tylko w czasie 1 miesiąca od ogłoszenia ww. wyroku w Dzienniku Ustaw. Wznowienie zaś mogłoby prowadzić do podważenia zapłaconych już podatków gminom za ostatnie lata podatkowe.

Możliwość składania wniosków – tylko w tym terminie – wynikała zaś z art. 241 § 2 pkt 2 OrdPU, gdzie postanowiono, że:

(…)

§ 2. Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:

1) pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;

2) pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

Ciekawostką jest to, że ww. podmiotom gospodarczym z formalnego punktu widzenia przysługuje złożenie tzw. wniosku o przywrócenie terminu z art. 162 OrdPU. Regulacja ta bowiem przewiduje, że w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Co jednak istotne, gminy mogą chyba być spokojne, bowiem w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że ww. mechanizm przywrócenie terminu z reguły nie będzie miał zastosowania (albo będzie to niemożliwe) do wniosków o wznowienie postępowań. Tytułem przykładu można podać wyrok NSA z 19.1.2018 r. (II FSK 3390/15) z którego wynika, że w przypadku, gdy orzeczenie TK zostanie opublikowane, to zainteresowany podmiot nie może np. argumentować przekroczenia złożenia wniosku o wznowienie tym, że nie wiedział, iż ma tylko 1 miesiąca na tą czynność.

Podsumowując, gminy mogą skutecznie podważyć wnioski podmiotów gospodarczych, które nadal były i są składane w kwietniu, czy będą składane jeszcze w kolejnych miesiącach. Punktem kluczowym jest to, że nie ma podstaw aby przywracać tym podmiotom terminu – do wniesienia wniosku o wznowienie zakończonych postępowań. Gminy powinny więc na bieżąco analizować wnioski, z tym że brak jest podstaw, aby wznawiać postępowania a w konsekwencji i dokonywać zwrotów podatków za ostatnie lata.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności