Stanowisko KIO

W zaskarżonym wyroku KIO oddaliła odwołanie wykonawcy, który w wyniku wezwania do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przesłał zamawiającemu żądane dokumenty w formie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pocztą elektroniczną w wymaganym terminie. KIO uznała, że składanie dokumentów drogą elektroniczną, wymagające korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, jest możliwe wyłącznie w okolicznościach przewidzianych w art. 82 ust. 2 ZamPublU, tj. wtedy gdy zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej.

W ocenie KIO skoro w prowadzonym postępowaniu zamawiający nie wyraził zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, a także w wezwaniu do uzupełnienia oferty o stosowne dokumenty zastrzegł, że muszą one zostać złożone w oryginale, dokumenty te powinny być złożone w formie pisemnej (oryginału). Tym samym KIO uznała, że wykonawca nie uzupełnił oferty o dokumenty w wymaganym terminie i zaakceptowała wykluczenie przez zamawiającego tego wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Stanowisko Prezesa UZP

Prezes UZP nie zgodził się ze stanowiskiem KIO, ponieważ z żadnego przepisu ZamPublU ani rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…) nie sposób wywieść powyższej zależności. W jego ocenie nietrafne było także stanowisko KIO, że ograniczenie przez zamawiającego formy wnoszenia dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie do formy pisemnej (w oryginale) wiąże wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i wywołuje skutki prawne, pomimo dopuszczenia przez zamawiającego możliwości porozumiewania się w postępowaniu drogą elektroniczną, a także z uwagi na treść § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…), dopuszczającego składanie elektronicznych dokumentów opatrzonych przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zakwestionował ponadto przyjęcie przez KIO za prawidłową czynność wykluczenia odwołującego z postępowania, w sytuacji gdy odwołujący w wymaganym terminie przekazał zamawiającemu dokumenty elektroniczne w sposób dopuszczony w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…), tj. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Stanowisko SO

W ocenie SO błędnie KIO uznała, że oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są tymi samymi dokumentami i dlatego o ich formie w postaci elektronicznej decyduje zgoda zamawiającego, a w konsekwencji jej brak determinuje obowiązek składania dokumentów wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty te nie stanowią oferty (także jako jej załączniki). Wadliwe było zatem działanie zamawiającego pozbawiające skutków czynności złożenia przez wykonawcę dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ograniczało bowiem wykonawcę w wyborze dopuszczalnej formy, w jakiej dokumenty mogły zostać złożone, wynikającej z § 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…).

Sąd zwrócił uwagę, że w wezwaniu do uzupełnienia oferty o dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiającemu nie przysługuje prawo do ograniczenia formy, w jakiej dokumenty te mogą zostać złożone, gdyż forma ta wynika wprost z § 7 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…). Jednocześnie zaznaczył, że zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Reasumując SO wskazał, że skoro czynność wykonawcy była co do terminu i formy prawnie skuteczna, brak było podstaw faktycznych i prawnych do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.