Istotą sprawy było – rozbieżnie prezentowane w orzecznictwie to, czy powierzenie realizacji części zamówienia umożliwia zlecenie podwykonawstwa także w całości przedmiotu zamówienia. 

W przedmiotowym wyroku, będącym efektem rozpoznania skargi na wyrok KIO z 7.12.2020 r. (KIO 2976/20), sąd zamówień publicznych potrzymał stanowisko KIO o tym, że oferta wykonawcy, w której całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie de facto przez podwykonawców, podlega odrzuceniu jako niezgodna z art. 36a ust. 1 ZamPublU. Podkreślono, że wątpliwości nie budzi sam fakt możliwości korzystania przez wykonawcę z podwykonawców przy realizacji zamówienia, ale część realizowana przez podwykonawców nie może wyczerpywać pełnego zakresu zamówienia. Stanowiłoby to bowiem ominięcie przepisów ZamPublU i prowadziło do interpretacji niezgodnej z celem zamówień publicznych, tj. powierzenia wykonania zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, czego wymaga art. 7 ust. 3 ZamPublU, a obecnie art. 17 ust. 2 PrZamPubl. 

Ponadto SO odniósł się do stanowiska KIO, która przyjęła, że za wykonywanie zamówienia nie może być uznane wykonywanie czynności wyłącznie organizacyjno-koordynacyjnych (np. zarządzania realizacją umowy, koordynacja i rozliczanie prac, obsługa prawna i administracyjna umowy). W ocenie SO należy kierować się definicją umowy o podwykonawstwo i w związku z tym świadczenia, które faktycznie są realizowane na rzecz zamawiającego, nie mogą być uznawane za realizację zamówienia. Wykonawca musi zatem samodzielnie realizować jakąkolwiek część zamówienia dotyczącą zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia.