W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania sądu wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej poinformował zamawiającego, że z przyczyn od niego niezależnych nie może dostarczyć komputerów o konfiguracji dokładnie odpowiadającej zaproponowanej w ofercie. W związku bowiem z wprowadzeniem nowej generacji płyty głównej komputer miałby sześć, a nie cztery wejścia USB. Zamawiający odmówił zawarcia umowy na nowy sprzęt, ponieważ w jego ocenie doszłoby do nieuprawnionej zmiany oferty. Dlatego wezwał wykonawcę do zawarcia umowy na warunkach z oferty, a gdy ten odmówił zatrzymano mu wadium.

Dla rozstrzygnięcia sporu między wykonawcą a zamawiającym istotne znaczenie miały zapisy SIWZ, z których wynikała możliwość zmiany umowy w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji urządzenia przy zachowaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od urządzeń przyjętych do oferty. Zamawiający utrzymywał, że takiej zmiany można było dokonać, ale dopiero po zawarciu umowy.

Sąd jednak przyjął, że choć art. 144 ust. 1 ZamPublU literalnie rzeczywiście odnosi się do już zawartej umowy, to w jego ocenie można go także zastosować, gdy umowa nie została jeszcze podpisana. Skoro bowiem dopuszcza się zmianę zawartej umowy, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. Jednocześnie sąd podkreślił, że jeżeli wykonawca zaproponował zmiany mieszczące się w zapisach SIWZ (zaproponował zawarcie umowy zmienionej), to jego oświadczenia nie można było potraktować jako uchylania się od zawarcia umowy, a w konsekwencji zamawiający nie miał podstaw do zatrzymania wadium.