Wyrok Sądu Rejonowego dotyczący zmiany umowy przez jej zawarciem

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania sądu wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej poinformował zamawiającego, że z przyczyn od niego niezależnych nie może dostarczyć komputerów o konfiguracji dokładnie odpowiadającej zaproponowanej w ofercie. W związku bowiem z wprowadzeniem nowej generacji płyty głównej komputer miałby sześć, a nie cztery wejścia USB. Zamawiający odmówił zawarcia umowy na nowy sprzęt, ponieważ w jego ocenie doszłoby do nieuprawnionej zmiany oferty. Dlatego wezwał wykonawcę do zawarcia umowy na warunkach z oferty, a gdy ten odmówił zatrzymano mu wadium.

Dla rozstrzygnięcia sporu między wykonawcą a zamawiającym istotne znaczenie miały zapisy SIWZ, z których wynikała możliwość zmiany umowy w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji urządzenia przy zachowaniu parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od urządzeń przyjętych do oferty. Zamawiający utrzymywał, że takiej zmiany można było dokonać, ale dopiero po zawarciu umowy.

Sąd jednak przyjął, że choć art. 144 ust. 1 ZamPublU literalnie rzeczywiście odnosi się do już zawartej umowy, to w jego ocenie można go także zastosować, gdy umowa nie została jeszcze podpisana. Skoro bowiem dopuszcza się zmianę zawartej umowy, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. Jednocześnie sąd podkreślił, że jeżeli wykonawca zaproponował zmiany mieszczące się w zapisach SIWZ (zaproponował zawarcie umowy zmienionej), to jego oświadczenia nie można było potraktować jako uchylania się od zawarcia umowy, a w konsekwencji zamawiający nie miał podstaw do zatrzymania wadium.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności