Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący liczenia terminów na odwołanie

W ocenie Prezesa UZP pierwszeństwo stosowania należy dać unijnemu rozporządzeniu z 1971 r. w sprawie liczenia terminów. Sąd, nie negując zasady prymatu unijnego nad krajowym, wskazał, że nie jest ona absolutna. Jego zdaniem przywołane w skardze Prezesa UZP rozporządzenie ma charakter techniczny i odnosi się wyłącznie do aktów stanowionych przez Radę lub Komisję Europejską. Tylko dla celów tego rozporządzenia za „dni robocze” uważa się wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty. Rozporządzenie nie zastępuje zatem krajowych przepisów proceduralnych (w tym wynikających z polskiego kodeksu cywilnego), które nie zostały uchwalone w celu wykonania przepisów unijnych zawierających pojęcia, tj. okresy lub terminy. Nie było bowiem celem prawodawcy wspólnotowego unifikowanie sposobu liczenia okresów i terminów w prawach państw członkowskich, lecz unifikacja pojęć „okres, termin, data” na potrzeby wykonania aktów Rady i Komisji.

Jednocześnie Sąd podkreślił, że wykonawca, składając odwołanie w formie papierowej i nadając je w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed upływem ustawowego terminu, decyduje się na ryzyko, którego ponosić nie musi. Skorzystanie z innej dopuszczalnej formy złożenia odwołania (np. elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) pozwoliłoby mu to ryzyko wyeliminować i w sposób dostateczny zabezpieczyć jego interesy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności