W ocenie SN przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie zakazują wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie. Chodzi o podmioty posiadające status zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 12 i art. 3 ust. 1 ZamPublU oraz podmioty, które takiego statusu nie posiadają. Istnienie po stronie określonego podmiotu obowiązku stosowania ZamPublU nie stanowi – samo w sobie – przeszkody w udzieleniu przez taki podmiot zamówienia łącznie z innym podmiotem, który takiego obowiązku nie ma.

Powyższa potrzeba może chociażby wynikać z przyczyn o charakterze ekonomicznym (np. możliwość zakupu większej ilości towarów bądź usług może zapewnić korzystniejsze warunki zakupu) lub organizacyjnym (np. brak wyspecjalizowanych służb mogących przeprowadzić skomplikowane zamówienie).