W stanie faktycznym sprawy, w którym zamawiający zaniechał zwrotu wadium (wniesionego w formie gwarancji bankowej) wykonawcy, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą w wyniku rozstrzygnięcia uprzednio wniesionego odwołania. W ocenie Sądu, przy rozpoznawaniu sprawy KIO pominęła art. 46 ust. 1 Pzp, nakazujący zamawiającemu zwrot wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Przepis ten nakłada na zamawiającego bezwzględny obowiązek zwrotu wadium niezależnie od formy, w jakiej wadium zostało wniesione. Wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w okolicznościach faktycznych sprawy było nieuzasadnione, gdyż nie została spełniona żadna z przesłanek wymienionych w tym przepisie. W wyroku zwrócono ponadto uwagę, że nie można traktować inaczej wykonawcy, który wniósł wadium w formie gwarancji, od tego, wobec którego następuje fizyczny zwrot środków finansowych wpłaconych uprzednio jako zabezpieczenie wadialne.