Wyrok Sądu dotyczący zwrotu wadium

W stanie faktycznym sprawy, w którym zamawiający zaniechał zwrotu wadium (wniesionego w formie gwarancji bankowej) wykonawcy, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą w wyniku rozstrzygnięcia uprzednio wniesionego odwołania. W ocenie Sądu, przy rozpoznawaniu sprawy KIO pominęła art. 46 ust. 1 Pzp, nakazujący zamawiającemu zwrot wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Przepis ten nakłada na zamawiającego bezwzględny obowiązek zwrotu wadium niezależnie od formy, w jakiej wadium zostało wniesione. Wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w okolicznościach faktycznych sprawy było nieuzasadnione, gdyż nie została spełniona żadna z przesłanek wymienionych w tym przepisie. W wyroku zwrócono ponadto uwagę, że nie można traktować inaczej wykonawcy, który wniósł wadium w formie gwarancji, od tego, wobec którego następuje fizyczny zwrot środków finansowych wpłaconych uprzednio jako zabezpieczenie wadialne. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności