Wyrok KIO dotyczący Platformy e-zamówienia

Wyrok ten oznacza, że UZP może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą do podpisania umowy na budowę platformy e-Zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą tj. Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Z uwagi na to, że cena oferty tego wykonawcy jest większa niż kwota, którą zamawiający UZP zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjęto działania w celu zwiększenia środków na to zamówienie. Zakończyły się one sukcesem, a mianowicie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wyraziło zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu budowy platformy e-Zamówienia. Zgoda ta umożliwi podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, a prace nad budową nowej Platformy e-Zamówienia będą mogły rozpocząć się bez zbędnej zwłoki.

Dla przypomnienia, w przedmiotowym postępowaniu na skutek poprzedniego odwołania wniesionego do Prezesa KIO, zamawiający, wykonując wyrok KIO z 20.1.2020 r. (KIO 2469/19, KIO 2473/19), unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z 25.11.2019 r. oraz dokonał powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w ramach której odrzucił ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – European Dynamics Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics S.A. z siedzibą w Atenach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ZamPublU. W wyniku przeprowadzonego ponownie badania i oceny ofert, najwyższą łączną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych SIWZ otrzymała oferta wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Zważywszy na powyższe rozstrzygnięcie KIO z 10.3.2020 r. i pozyskane przez UZP „dodatkowe” środki finansowe na ww. zamówienie, to właśnie Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. finalnie będzie zrealizować umowę na Platformę e-Zamówienia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności