Wypowiedzenie zmieniające a ustawowe zmiany zatrudnienia pracownika

Stan faktyczny

Agnieszka C. była zatrudniona na stanowisku wychowawcy w miejskim domu dziecka w W. Do 2013 r., podobnie jak wszyscy inni wychowawcy i pracownicy pedagogiczni tego typu placówek opiekuńczych, była zatrudniona na podstawie ustawy z 26.1.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. - dalej: KartaNauczU). Status wychowawców domów dziecka zmienił się jednak w związku z uchwaleniem ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm. - dalej: WspRodzU). Zgodnie z art. 237 WspRodzU do tych pracowników pedagogicznych domów dziecka przepisy KartaNauczU stosowane miały być przez 2 lata od wejścia w życie WspRodzU.

Agnieszka C. we wrześniu 2013 r. otrzymała pismo zawierające nowe zasady zatrudnienia. W zamierzeniu pracodawcy miało to być wyłącznie pismo informujące szczegółowo o zmianach warunków pracy i wynagradzania w związku ze zmianą przepisów. Jednak pracownica uznała, że ma do czynienia z wypowiedzeniem zmieniającym wydanym na mocy art. 42 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. - dalej: KP). Ponieważ miała status nauczyciela mianowanego i była wówczas zatrudniona na podstawie mianowania, skierowała przeciwko pracodawcy pozew o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia stosunku pracy, na podstawie art. 45 KP.

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy potwierdził wyrok zasądzający odszkodowanie, oddalając skargę domu dziecka. W uzasadnieniu SN wskazał, że - mimo wyjaśnień pracodawcy, że chodzi tylko o poinformowanie pracownicy o nowych warunkach pracy i płacy - pismo z września 2013 r. było w istocie wypowiedzeniem zmieniającym. Tymczasem wypowiedzenie to było niepotrzebne, gdyż zgodnie z art. 237 ust. 2 WspRodzU wychowawcy i inni pracownicy gminnych oraz miejskich domów dziecka stali się od stycznia 2014 r. pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). To oznacza ustawową zmianę statusu pracownika - z nauczyciela na pracownika samorządowego. Poza tym wypowiedzenie było niedopuszczalne prawnie, gdyż nie można zmieniać statusu pracownika w tym trybie. W tej sytuacji mamy do czynienia z wadliwą czynnością prawną pracodawcy - niezgodnym z prawem wypowiedzeniem, z tytułu którego należy się pracownikowi odszkodowanie (wyrok SN z 4.4.2017 r., II PK 81/16).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności