Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia są regulacje zawarte w PrzetargR, którego przepisy określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.

Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe znaczenie ma § 12 ust. 1 PrzetargR, z którego wynika, że:

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera: 

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Ważne

Wskazana regulacja przewiduje realizację obowiązku informacyjnego w zakresie wyniku przetargu w dwóch formach: zamieszczenie ogłoszenia w BIP oraz wywieszenie w siedzibie urzędu.

Na kanwie ww. regulacji prawnych i opisanej problematyki warto wspomnieć o wystąpieniu pokontrolnym RIO w Krakowie z 28.9.2021 r. (WK.6130.26.21; http://www.krakow.rio.gov.pl), w którym jako nieprawidłowość podano niezamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego. Z ustaleń kontroli wynika także, że wywieszenie informacji jedynie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy jest niewystarczające. 

W zaleceniach pokontrolnych organ kontroli wskazał z kolei, że w przypadku  niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości albo w razie uznania skargi za niezasadną, należy podawać do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w siedzibie urzędu, na okres co najmniej 7 dni, zgodnie z § 12 ust. 1 PrzetargR.

Podsumowując, wskazać należy, że ustalenia organu kontroli są prawidłowe. Gmina powinna przestrzegać powinności związanych ze zbywaniem nieruchomości samorządowych. W przeciwnym razie narazi się na zastrzeżenia ze strony właściwej miejscowo RIO.