Wynik przetargu na zbycie nieruchomości trzeba zamieścić w BIP gminy

Punktem wyjścia w ocenie podanego zagadnienia są regulacje zawarte w PrzetargR, którego przepisy określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego.

Z punktu widzenia podanego zapytania kluczowe znaczenie ma § 12 ust. 1 PrzetargR, z którego wynika, że:

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera: 

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Ważne

Wskazana regulacja przewiduje realizację obowiązku informacyjnego w zakresie wyniku przetargu w dwóch formach: zamieszczenie ogłoszenia w BIP oraz wywieszenie w siedzibie urzędu.

Na kanwie ww. regulacji prawnych i opisanej problematyki warto wspomnieć o wystąpieniu pokontrolnym RIO w Krakowie z 28.9.2021 r. (WK.6130.26.21; http://www.krakow.rio.gov.pl), w którym jako nieprawidłowość podano niezamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego. Z ustaleń kontroli wynika także, że wywieszenie informacji jedynie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy jest niewystarczające. 

W zaleceniach pokontrolnych organ kontroli wskazał z kolei, że w przypadku  niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na zbycie nieruchomości albo w razie uznania skargi za niezasadną, należy podawać do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w siedzibie urzędu, na okres co najmniej 7 dni, zgodnie z § 12 ust. 1 PrzetargR.

Podsumowując, wskazać należy, że ustalenia organu kontroli są prawidłowe. Gmina powinna przestrzegać powinności związanych ze zbywaniem nieruchomości samorządowych. W przeciwnym razie narazi się na zastrzeżenia ze strony właściwej miejscowo RIO.  
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności