Rozporządzenie to określa:

  • stanowiska, na których są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy w sądach i prokuraturze,
  • kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk,
  • zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury,
  • zasady odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu.

Nowe przepisy wykonawcze zastąpiły obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.4.2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 646). Konieczność nowych regulacji w tym zakresie jest konsekwencją ustawy z 23.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która zniosła m.in. obowiązek posiadania wyższego wykształcenia pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego przez urzędnika. W związku z czym niezbędne okazały się modyfikacje w załączniku nr 1 określającym kwalifikacje zawodowe urzędników.

W stosunku do poprzedniej regulacji zmianie uległa również minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury (załącznik nr 3). Obecnie najniższą stawką zasadniczą dla stanowisk pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej, stażystów, oraz stanowisk wspomagających jest 1600zł.

Zmianie uległy ponadto zasady ustalania wysokości dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury (załącznik nr 4). Dotychczas dodatek ustalany był z zastosowaniem mnożników odnoszących się do najniższego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Obecnie dodatek funkcyjny ustalany jest w oparciu o maksymalne kwoty określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.