Wynagrodzenie przysługuje także za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną

W wyroku z 24.5.2016 r. (II SA/Rz 1327/15) WSA w Rzeszowie rozpatrywał skargę osoby, która dysponując wyrokiem sądu przyznającym jej wynagrodzenie za opiekę nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, zwróciła się do gminy (ośrodka pomocy społecznej) o wypłatę tego świadczenia. Gmina (w tym przypadku burmistrz) odmówił wypłaty, stwierdzając, że wynagrodzenie takie przysługuje tylko za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Powołał się przy tym na przepisy art. 53a ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.; dalej: PomSpołU). Stanowi on, że wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Burmistrz uznał, że wynagrodzenie to dotyczy osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, w związku z czym nie ma podstaw do wypłaty ze środków publicznych organu pomocy społecznej wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odwołał się do uchwały SN z 8.3.2014 r. (III CZP 6/14, Legalis). Zgodnie z zasadą określoną w art. 178 § 2 ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.; dalej: KRO). Wynika z niego, że w zakresie nieuregulowanym przez inne przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się odpowiednio do kurateli przepisy o opiece z zachowaniem przepisów KRO. Zgodnie natomiast z art. 162 § 3 KRO wynagrodzenie z sprawowanie opieki pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Zdaniem SN w omawianym przypadku należy zastosować właśnie te przepisy, a nie art. 53a PomSpołU.

Ważne
Podstawą ustalenia, czy kuratorowi osoby ubezwłasnowolnionej częściowo przysługuje prawo do wynagrodzenia wypłacanego ze środków publicznych, jest art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 KRO, nie zaś przepisy PomSpołU.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie podkreślił także, że skarżąca przedłożyła burmistrzowi wyrok przyznający jej wynagrodzenie, w związku z czym zobowiązał burmistrza do wykonania tego wyroku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności