Wynagrodzenie przedsiębiorców sfinansowane z dotacji publicznej nie będzie wolne od podatku

Zmiana wprowadzona ustawą z 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) dotyczy m.in. art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: PDOFizU). Stanowi on, że przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego objęto dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST).

Od 1.1.2017 r. zwolnienie to będzie stosowane z zastrzeżeniem dodanego do art. 21 PDOFizU ust. 36, zgodnie z którym zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona (na podstawie odrębnych przepisów) na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Obecnie wszelkie kwoty sfinansowane z dotacji publicznej, tj. zarówno z budżetu państwa, jak i budżetów JST, przedmiotowo zwolnione od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU, korzystają z tego samego zwolnienia. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy przyznał, że zwolnienie to dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki:

  • jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
  • pochodzi z budżetu państwa lub JST.

Łączne spełnienie tych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja korzysta z tego zwolnienia.

Z art. 218 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wynika, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.; dalej: OświatU). Jak więc wynika z art. 90 ust. 1 OświatU, niepubliczne przedszkola w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotację z budżetu gminy. A zatem dotacje z budżetu samorządowego otrzymane przez przedsiębiorców na prowadzenie tych placówek oświatowych, są przychodem z działalności gospodarczej korzystającym ze wspomnianego wyżej zwolnienia od podatku. Zwolnienie dotyczy wszelkich kosztów sfinansowanych z takiej dotacji, m.in. wynagrodzeń dla przedsiębiorcy, który ją otrzymał, np. wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora przedszkola (patrz m.in.: interpretacje indywidualne z: 9.8.2016 r., ITPB1/4511-518/16/JŁ, 27.7.2016 r., ITPB2/4511-478/16/MU, a także z 10.4.2014 r., ITPB1/415-1067/14/AK).

Podobnie uważają inne organy podatkowe, np.:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 2.4.2014 r., IPPB1/415-57/14-4/KS);
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacje indywidualne z: 30.3.2015 r., IPTPB1/4511-56/15-2/ASZ, z 2.2.2016 r., 1061-IPTPB1.4511.2.2016.1.ISL);
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 27.4.2015 r., IBPBI/1/4511-115/15/ESZ).

Od przyszłego roku kwoty takich wynagrodzeń nie będą już objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności