Zamiast wykształcenia wyższego – wystarczy średnie

Bezpośrednim powodem rozpoczęcia prac nad nowym rozporządzeniem była ustawa deregulacyjna, która zmieniła m.in. wymogi kwalifikacyjne na stanowiska urzędnicze. Na mocy tej ustawy uchylono art. 2 pkt 5 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, wprowadzający wymóg posiadania przez urzędnika wykształcenia wyższego co najmniej pierwszego stopnia oraz uzyskania tytułu zawodowego. Z dniem wejścia w życie ustawy deregulacyjnej (tj. od 24 sierpnia 2013 r.) wspomniany wymóg przestał obowiązywać. Spowodowało to konieczność zmiany załącznika nr 1 do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 16.4.2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. poz. 646), w zakresie, w jakim załącznik ten przewiduje wymóg posiadania wyższego wykształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia) odnośnie do poszczególnych stanowisk urzędniczych. Zamiast wymogu wykształcenia wyższego wprowadzony zostanie wymóg posiadania wykształcenia średniego wraz ze zdanym egzaminem maturalnym. Pozostawiono jednak wymóg wykształcenia wyższego dla stanowisk dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Generalnej, zastępcy dyrektora departamentu/biura w Prokuraturze Generalnej oraz dyrektora finansowo-administracyjnego w prokuraturze.

Wynagrodzenie zostanie dopasowane do minimalnego poziomu

W projekcie rozporządzenia przewidziano podniesienie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego z 1126 zł do kwoty 1680 zł (w załączniku nr 3). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników sądów i prokuratury nie było bowiem podwyższane od roku 2010. Podniesienie tej kwoty może spowodować niewielki wzrost wynagrodzenia niektórych pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze było do tej pory niższe – podczas gdy uzupełniano je innymi składnikami do kwoty wynikającej z przepisów o płacy minimalnej.

Zmiany w dodatkach

Proponując podniesienie najniższego wynagrodzenia Ministerstwo zaproponowało odejście od mnożnikowej metody ustalania dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Ministerstwo utrzymuje, że pozostawienie dotychczasowej metody przy zwiększeniu najniższego wynagrodzenia zbytnio zwiększyłoby łączną sumę wynagrodzeń wypłacanych pracownikom.

Ponadto, w projekcie znalazła się propozycja nowego uregulowania w odniesieniu do sytuacji zbiegu prawa do dodatku z tytułu pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska. Zgodnie z propozycją Ministerstwa, w sytuacji sprawowania więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury przysługiwać będzie jeden najwyższy dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska albo dodatek z tytułu pełnionej funkcji.

Projekt na etapie konsultacji

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Uwagi do projektu wniosło kilkadziesiąt sądów i prokuratur oraz związki zawodowe.

Źródło:

Projekt rozporządzenia w wersji z 30 stycznia 2014 r.