W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm. – dalej: PDOFizU) zwolnione od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, a także wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 218 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. – dalej: FinPubU) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. – dalej: OświatU), przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu FinPubU.

Zmiany w ustawie o PIT

Od 1.1.2017 r. brzmienie wskazanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 PDOFizU ulegnie zmianie. Wynika to z nowelizacji ustawy z 23.6.2016 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010). Po zmianach, od nowego roku zwolnione od podatku dochodowego będą dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. W myśl ust. 36 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie będzie miało zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.