Projektowane rozporządzenie modyfikuje obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30.4.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 889) w zakresie wysokości wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Celem nowelizacji jest zmniejszenie dysproporcji wynagrodzeniowej specjalistów IT pomiędzy sferą prywatną a budżetową w ochronie zdrowia. Uwzględniając rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia oraz obecnie realizowane projekty resort pracy zauważył potrzebę podwyższenia stawek wynagrodzeń dla specjalistów z Centrum (CSIOZ). Dlatego też projekt zakłada wprowadzenie odrębnych tabel dla pracowników Centrum:

  • miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik nr 1, tabela 2),
  • stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 2, tabela 2),
  • stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników (załącznik nr 3, tabela 2).

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Obecnie projekt jest w fazie opiniowania.

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12268664/katalog/12273436#12273436