Przepisy ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej: PrBud) wprowadzają w art. 3 szereg definicji legalnych. Nie ma jednakże definicji idealnych. Każdy organ administracji architektoniczno-budowlanej stosując przepisy prawa budowlanego musi dokonać wykładni przepisów. Przypomnijmy, że stosownie do art. 3 ust. 6 PrBud przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei w ust. 7 art. 3 przedmiotowej ustawy ustawodawca zdefiniował roboty budowlane jako budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Ważne
Ogólną zasadą wynikającą z prawa budowlanego jest konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na wykonywanie wszelkich robót budowlanych, chyba że roboty budowlane podlegają wyłączeniu na podstawie art. 29-31 PrBud.

Jak od każdej reguły, tak i od tej, są wyjątki. Mianowicie przepisy PrBud nie obejmują wszelkich zdarzeń w zakresie robót budowlanych. Jeżeli istniejąwątpliwości interpretacyjne, co do kwalifikacji danego zamierzenia czy też konstrukcji jako robót budowlanych, należy dać pierwszeństwo regulacji przyjętej w Konstytucji RP. Konstytucja gwarantuje bowiem każdemu właścicielowi prawo zabudowy nieruchomości. Tym samym PrBud wprowadzając obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę, ogranicza prawa własności. Dlatego przy każdym przepisie ograniczającym prawo obywateli (prawo właścicieli do zabudowy swych nieruchomości) należy uwzględniać proporcjonalność ograniczeń. W świetle powyższego zabudowanie witryną szklaną w ramach PCV balkonu nie można kwalifikować jako rozbudowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 PrBud.

Ważne
Fakt, że właściciel mieszkania zabudował balkon witryną szklaną nie oznacza, że powstało nowe pomieszczenie mieszkalne. Przedmiotowa zabudowa balkonu nie zwiększa przecież kubatury budynku. Nie wpływa również na powierzchnię zabudowy. Nie ma również podstaw do kwalifikacji konstrukcji – witryny szklanej jako obiektu budowlanego lub jego części.

Jednocześnie zabudowa szklana balkonu, z racji na nietrwały charakter konstrukcji, nie może być kwalifikowana jako budowa. Powyższe potwierdza wyrok NSA z 22.6.2016 r., II OSK 2543/14, w którym sąd uchylił decyzje administracyjne organów nadzoru budowlanego odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę samowolnie wykonanej zabudowy balkonu. Nadzór budowlany stanął bowiem na stanowisku, że inwestor poprzez zabudowę balkonu doprowadził do powstania pomieszczenia mieszkalnego, a to stanowi rozbudowę kubaturowego obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego wielorodzinnego). Rozstrzygając sprawę NSA wskazał, że decyzja o nakazie rozbiórki została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż rozbudowa balkonu witryną szklaną nie wymagała pozwolenia na budowę.