Jedna ze zmian, przewidzianych w najnowszym projekcie nowelizacji KN ma objąć warunki, jakie muszą spełniać nauczyciele kandydujący do pracy w jednostkach oświaty. Warunki te określa art. 10 ust. 5 ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., dalej: KN). Wśród nich przepis ten wymienia:

1) wymóg, by przeciwko kandydatowi nie toczyło się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

2) wymóg, by kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe wymogi nie mają obecnie zastosowania w przypadku zatrudniania nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Może to prowadzić do sytuacji, gdy w ww. jednostkach oświatowych zostaną zatrudnione osoby skazane za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa, w których pokrzywdzonymi były dzieci. Projektowana nowelizacja KN ma to zmienić, wprowadzając powyższe wymogi również w stosunku do nauczycieli zatrudnianych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST oraz w niepublicznych jednostkach oświaty . Zmianie ma też ulec brzmienie wymogu „nietoczenia się postępowania karnego” poprzez doprecyzowanie, że będzie on dotyczył wyłącznie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (a więc z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego).