Wymóg niekaralności przy zatrudnieniu – planowana zmiana warunków zatrudniania nauczycieli

Jedna ze zmian, przewidzianych w najnowszym projekcie nowelizacji KN ma objąć warunki, jakie muszą spełniać nauczyciele kandydujący do pracy w jednostkach oświaty. Warunki te określa art. 10 ust. 5 ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., dalej: KN). Wśród nich przepis ten wymienia:

1) wymóg, by przeciwko kandydatowi nie toczyło się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

2) wymóg, by kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe wymogi nie mają obecnie zastosowania w przypadku zatrudniania nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Może to prowadzić do sytuacji, gdy w ww. jednostkach oświatowych zostaną zatrudnione osoby skazane za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa, w których pokrzywdzonymi były dzieci. Projektowana nowelizacja KN ma to zmienić, wprowadzając powyższe wymogi również w stosunku do nauczycieli zatrudnianych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące JST oraz w niepublicznych jednostkach oświaty . Zmianie ma też ulec brzmienie wymogu „nietoczenia się postępowania karnego” poprzez doprecyzowanie, że będzie on dotyczył wyłącznie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (a więc z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności