Potrzeba takiej regulacji istniała już od dawna i nabierała co raz większego znaczenia. W obrocie międzynarodowym pojawiały się kolejne akty prawne, które miały pomóc w uszczelnieniu systemów podatkowych i zapobieganiu międzynarodowym oszustwom podatkowym. Projektodawcy wskazują na ogromną mobilność podatników oraz drastyczne zwiększenie liczby transakcji transgranicznych jako przyczyny częstszych niż dawniej oszustw podatkowych.

W ostatnim czasie wiele nowych przepisów wprowadzonych zostało do prawa europejskiego, dlatego ustawa, podpisana przez Prezydenta 20 marca, implementuje do polskiego porządku prawnego kilka dyrektyw unijnych, nowelizujących Dyrektywę 2011/16/UE. Projektodawcy przypominają także o bardzo ważnej ustawie, uchwalonej przez Kongres USA, tzw. FATCA w 2010 r. oraz o wprowadzonym przez OECD globalnym standardzie raportowania wraz z komentarzami do modelu umowy między państwami uczestniczącymi (CRS).

Na podstawie nowych przepisów polskie instytucje finansowe zostaną zobligowane do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania do krajowej administracji podatkowej informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez nierezydentów. W tym przypadku obowiązuje również zasada wzajemności – polska administracja skarbowa otrzyma natomiast dane o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów poza granicami kraju.

Ustawa normuje m.in.: zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, właściwość organów, obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych, a także obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach.

Warto zaznaczyć, że przesłanką kwalifikującą informacje do katalogu informacji podatkowych (podlegających przekazywaniu), będzie ich istotność z punktu widzenia prawa podatkowego (np. informacje pozyskiwane od podatników w składanych przez nich deklaracjach).

Występowanie do innego państwa z wnioskiem o udzielenie informacji podatkowej oraz udzielanie jej obcemu państwu będzie się odbywać za pośrednictwem Ministra Finansów (organ podatkowy występuje do ministra z wnioskiem). Jeżeli w postępowanie zaangażowani są: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, albo samorządowe kolegium odwoławcze, to występują z wnioskiem (przekazują informacje) ministrowi za pośrednictwem odpowiedniego dyrektora izby skarbowej.