W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1710 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7.9.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla źródeł określonych w § 2 rozporządzenia (m.in. silników Diesla o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW, kotłów odzysknicowych w instalacjach do produkcji masy celulozowej, źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW itd.);
  • ciągłe i okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów na zasadach określonych w § 3 i 4 rozporządzenia (okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się co najmniej raz na sześć miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji instalacji i urządzenia spalania lub współspalania odpadów – co najmniej raz na trzy miesiące);
  • okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest, jeżeli ilość surowego azbestu zużywana w procesach przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest przekracza 100 kg na rok (okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się z częstotliwością raz na sześć miesięcy);
  • ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji do produkcji dwutlenku tytanu w przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji lub chlorowania (§ 6 rozporządzenia);
  • ciągłe lub okresowe pomiary emisji do powietrza lotnych związków organicznych (dalej: LZO), prowadzi się dla instalacji, w których są używane rozpuszczalniki organiczne, jeżeli spełnienie wymagań określonych w tych przepisach wymaga stosowania urządzeń ograniczających wielkość emisji LZO (§ 7 rozporządzenia);
  • okresowe pomiary hałasu w środowisku prowadzi się zgodnie z § 8 rozporządzenia (okresowe pomiary hałasu w środowisku, w tym hałasu impulsowego, prowadzi się raz na dwa lata, licząc od daty, w której decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwolenie zintegrowane stały się ostateczne, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu; w przypadku źródeł hałasu pracujących sezonowo pomiary hałasu przeprowadza się w tym okresie);
  • zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania poszczególnych pomiarów określają załączniki nr 1–8 do rozporządzenia (§ 9 rozporządzenia).
Ważne

Wyniki ciągłych pomiarów emisji są ewidencjonowane na nośnikach cyfrowych lub w formie wydruków. Natomiast wyniki okresowych pomiarów emisji są ewidencjonowane na nośnikach cyfrowych lub w formie pisemnej.

Rozporządzenie określa też szereg przepisów przejściowych, z których wynika, że po pierwsze, czas użytkowania źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW, o którym mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia, liczy się od 22.11.2014 r.

Po drugie, dla źródła oddanego do użytkowania przed 20.12.2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydane przed 19.12.2017 r. – oddanego do użytkowania nie później niż 20.12.2018 r., dla którego w dniu 13.6.2018 r. wykonywanie pomiarów emisji do powietrza nie było wymagane, pierwsze pomiary przeprowadza się nie później niż do dnia:

  • 1.1.2024 r. – dla źródła o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW;
  • 1.1.2029 r. – dla źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW.

Po trzecie, dla źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem przewidzianych zasad łączenia oddanego do użytkowania po 19.12.2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po 18.12.2017 r. – oddanego do użytkowania po 20.12.2018 r., pierwsze pomiary przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo dokonania zgłoszenia albo od daty rozpoczęcia użytkowania źródła, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Po czwarte, metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia, uwzględniające wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie EN 14789, EN 14792 i EN 15058, które w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do 1.1.2030 r.

Po piąte, do pomiarów wielkości emisji, do których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, rozpoczętych i niezakończonych do 20.9.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 r.