Wymagania jakościowe dla LPG

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1293 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28.5.2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 25.8.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 133 ze zm.; dalej: MonitPaliwU), paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe, określone dla danego paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających.

Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG), biorąc pod uwagę wartości parametrów jakościowych, określone w odpowiednich normach w tym zakresie (art. 3 ust. 2 pkt 3 MonitPaliwU).

Obecnie rozporządzenie takie wydał Minister Klimatu i Środowiska, które zastąpi rozporządzenie Ministra Energii z 14.4.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r. poz. 540).

Nowe rozporządzenie nie zmienia wymagań jakościowych dotyczących:

  • liczby oktanowej motorowej – min 89;
  • siarkowodoru, dla którego przewidziano brak w paliwie;
  • pozostałości po odparowaniu (mg/kg) – max 60;
  • temperatury, w której oszacowana względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa:

– dla okresu zimowego (okres zimowy trwa od 1 grudnia do 31 marca): max –5°C;

– dla okresu letniego (okres letni trwa od 1 kwietnia do 30 listopada): max +10°C.

  • zawartości wody – nie wykryto.

W zakresie całkowitej zawartość dienów (% m/m) nowe rozporządzenie wyznacza zakres max 0,5, przy czym obecnie wielkość ta obejmuje też zawartość 1,3 butadienu. Nowe rozporządzenie wprowadza odrębny zakres zawartość 1,3 butadienu (% m/m) wynoszący max 0,1.

Nowe rozporządzenie wprowadza wymóg jakościowy dotyczący zawartości propanu (% m/m):

  • do 30.4.2022 r. – min 20;
  • od 1.5.2022 r. – min 30.

W zakresie całkowitej zawartości siarki – po wprowadzeniu substancji zapachowej (mg/kg), nowe rozporządzenie przewiduje max 30 (było max 50).

Prężność par, oszacowana w temperaturze 40°C, nowe rozporządzenie wprowadza względność par w tej temperaturze (kP) – obecnie i po zmianie dopuszczalny zakres wynosi max 1550.

Ważne

Dozwolone jest wytwarzanie paliw niespełniających wymagań jakościowych, określonych dla danego paliwa, pod warunkiem, że paliwa te przeznaczone są na eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową oraz spełniają wymagania jakościowe obowiązujące w państwie, do którego są eksportowane lub dostarczane wewnątrzwspólnotowo (art. 3 ust. 4 MonitPaliwU).

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności