W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1707 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9.8.2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów.

Rozporządzenie zawiera 7 załączników, w których określono wymagania jakościowe i metody badań jakości biokomponentów oraz pobierania próbek. I tak, wymagania jakościowe dla biokomponentów:

  • bioetanolu (etanolu jako komponentu benzyny silnikowej) to załącznik nr 1;
  • estru metylowego to załącznik nr 2;
  • biowęglowodorów ciekłych przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych stosowanych do silników z zapłonem iskrowym to załącznik nr 3;
  • biowęglowodorów ciekłych przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym to załącznik nr 4;
  • bio propanu-butanu to załącznik nr 5.

Natomiast metody badań jakości biokomponentów określa załącznik nr 6, a sposób pobierania próbek biokomponentów – to załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Ważne

Wymagań jakościowych dla biokomponentów określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do wymienionych wyżej biokomponentów wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Polska państwie członkowskim UE, w Republice Turcji lub wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom tego rozporządzenia.

Przypominam, że z art. 22 ustawy z 25.8.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1355 ze zm.) wynika, że:

  • biokomponenty, z wyłączeniem biokomponentów wytwarzanych w procesie współuwodornienia, wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane do wytwarzania paliw powinny spełniać wymagania jakościowe,
  • proces współuwodornienia, w którym wytwarzane są biokomponenty, powinien zapewnić odpowiedni stopień przereagowania biomasy

potwierdzone certyfikatem jakości wydanym przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Ważne

Badania jakości biokomponentów oraz badania stopnia przereagowania biomasy wykonują akredytowane laboratoria badawcze.