W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1506 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10.8.2021 r. w sprawie wymagań dotyczących planowania lokalizacji salonów gier na automatach na terenie gminy. 

Z rozporządzenia wynika, że salon gier na automatach może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż:

  1. 100 metrów od:
  2. szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za-mieszkania,
  3. miejsc kultu religijnego,
  4. 50 metrów od innego ośrodka gier

znajdujących się w granicach administracyjnych danej gminy lub gminy sąsiedniej.

Ważne

Odległości te mierzy się istniejącą albo planowaną najkrótszą drogą dojścia wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych, z których mogą korzystać lub korzystają piesi, bez naruszania przepisów powszechnie obowiązujących, od najbliższego ogólnodostępnego wejścia na teren wymienionego wyżej obiektu do najbliższego ogólnodostępnego wejścia do salonu gier na automatach.

W przypadku gdy lokal, w którym planowane jest usytuowanie salonu gier na automatach, w dniu składania wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej lokalizację salonu gier na automatach nie istnieje, odległości mierzy się istniejącą albo planowaną najkrótszą drogą dojścia do planowanego ogólnodostępnego wejścia do salonu gier na automatach.