Wymagalność decyzji o warunkach zabudowy i badanie zgodności z planem miejscowym przy zmianie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami

Przy zmianie posiadanego zezwolenia, niewiążącej się ze zmianą zagospodarowania terenu brak podstaw do żądania decyzji o warunkach zabudowy i badania zgodności z planem miejscowym bo kwestie te zostały już rozstrzygnięte. Uchwalenie planu miejscowego w okresie prowadzenia działalności objętej zezwoleniem nie ma wpływu na kontynuowanie działalności w okresie ważności zezwolenia.

Opis sytuacji

Podmiot działa od 2012 r. w zakresie zbierania odpadów, w 2013 r. uzyskał nową decyzję zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, w 2016 r. został uchwalony mpzp, a teren na którym jest prowadzona działalność w zakresie zbierania odpadów został wpisany jako teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej, gdzie wyklucza się przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych; wykluczenie nie dotyczy infrastruktury technicznej oraz dróg. Czy w takim przypadku należy odmówić zmiany decyzji?

Komentarz

W myśl art. 42 ust. 3c ustawy z 14.12. 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.; dalej: PlanZagospU), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane. Jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego to właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 46 ust. 1 OdpadyU).

Jeżeli wydana decyzja ‒ zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie odpadów pozostaje w obiegu prawnym to wiąże organ administracji w zakresie w jakim zostały ustalone zasady zagospodarowania przestrzennego w tej decyzji. Zakładam, że wnioskowana zmiana nie dotyczy zmiany sposobu zagospodarowania terenu bu byłaby to kwestia nowa, wymagająca odrębnego rozstrzygnięcia. Funkcjonowanie podmiotu prowadzącego gospodarowanie odpadami na podstawie ważnego zezwolenia podlega ochronie opartej na zasadzie ochrony praw nabytych.

Jeżeli podstawą prawną zmienianej decyzji jest art. 155 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA), to decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Celem tego postępowania nie jest ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, lecz przeprowadzenie weryfikacji decyzji z punktu widzenia przesłanek określonych w art. 155 KPA, tj. ustalenie, czy za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony oraz czy nie sprzeciwia się temu przepis szczególny.

Wobec zmiany funkcji terenu jest możliwe kontynuowanie dotychczasowego, legalnego sposobu jego zagospodarowania i ma wówczas ograniczony w czasie charakter do naturalnego wygaszenia zezwolenia na prowadzenie w danym miejscu określonej działalności (zbierania/przetwarzania odpadów) np. wskutek upływu terminu ważności zezwolenia.

W myśl art. 35 PlanZagospU tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Orzecznictwo
Ustawodawca określając zamknięte terminy obowiązywania zezwoleń na zbieranie odpadów oraz przewidując konieczność uzyskiwania nowych zezwoleń, nie zaś przedłużania czasu ważności zezwolenia, założył, iż każdorazowo planowana działalność musi być zgodna z przepisami prawa miejscowego, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wyr. NSA z 20.2. 2019 r., II OSK 854/17).

W sytuacji, w której udzielone zezwolenie utraci ważność, a wnioskodawca złoży nowy wniosek, organ będzie zobowiązany do ustalenia okoliczności faktycznych na datę orzekania co do tego wniosku oraz ich ocenę w świetle obowiązującego stanu prawnego.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności