Ustawa określa zasady, warunki i tryb: sprzedaży przez niektóre podmioty paliwa stałego (tj. węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, a także zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

Z punktu widzenia zamówień publicznych istotny jest m.in. art. 3 ust. 3 ZakPaliwGospDomU, zgodnie z którym Gmina (a więc zamawiający w rozumieniu art. 4 pkt 1 PrZamPubl), która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego zgodnie z art. 3 ust. 1 ZakPaliwGospDomU, zawiera umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu (przedsiębiorcą), po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie tej gminy, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. Ponadto w art. 3 ust. 10 ZakPaliwGospDomU przewidziano możliwość dokonywania przez gminy wspólnego zakupu paliwa stałego w ramach umowy zawartej między gminami.

Zamieszczenie informacji w BZP

Podkreślić należy, że z ww. wyłączeniem z art. 6 ust. 1 ZakPaliwGospDomU spod stosowania PrZamPubl wiąże się obowiązek określony w art. 6 ust. 2 ZakPaliwGospDomU, nakazujący zamawiającemu, aby w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ZakPaliwGospDomU, zamieścił w BZP informację o udzieleniu tego zamówienia. Podaje w nim:

 1. nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl;
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

Przepis przejściowy

Ponadto w art. 30 ust. 1 ZakPaliwGospDomU przewidziano przepis przejściowy, zgodnie z którym do umów oraz innych czynności prawnych i faktycznych podjętych przez podmiot wprowadzający do obrotu, gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ZakPaliwGospDomU, w celu realizacji sprzedaży paliwa stałego przez gminę lub podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ZakPaliwGospDomU, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1.7.2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy, przepisy ustawy o zakupie preferencyjnym stosuje się odpowiednio.

Warto przypomnieć, że BZP przewiduje możliwość zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia, ale aby zamieścić taką informację należy wybrać formularz „Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP”. W celu wypełnienia tego ogłoszenia należy wykonać następujące czynności:

 1. krok I – wybrać Nowe ogłoszenie;
 2. krok II – zaznaczyć „NIE” na pytanie „Czy masz obowiązek stosowania ustawy PZP”;
 3. krok III – zaznaczyć „Dodaj ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp”;
 4. krok IV – przejść do karty Podstawowych informacji, które zaciągną się automatycznie po publikacji ogłoszenia i pojawią się w Sekcji II; na kolejnej karcie dane nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego zostanie uzupełniona automatycznie po publikacji przez system i znajdzie się w Sekcji I;
 5. krok V – na kolejnej karcie należy wprowadzić:
  1. w polu „Krótki opis przedmiotu zamówienia” – opis przedmiotu umowy z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług; pojawią się w Sekcji III;
  2. w polu Wartość – cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; pojawią się w Sekcji III pkt 3.4;
 6. Krok VI – na ostatniej karcie wypełnianego ogłoszenia „Informacje dodatkowe” należy podać:
  1. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
  2. okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl;
  3. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.