Inwestycja w zakresie budowy bariery (inwestycja), polega na projektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, utrzymaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce, w tym obiektów budowlanych pozostających z nią w kolizji, w rozumieniu PrBud, a także na nabywaniu towarów i usług. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dla uczestników rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma fakt, że na mocy art. 9 ust. 1 przywołanej ustawy do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się przepisów PrZamPubl. Kontrolę zamówień związanych z inwestycją ma sprawować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednocześnie nałożono na Komendanta Głównego Straży Granicznej obowiązek niezwłocznego przekazywania Szefowi CBA informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz udzielonych zamówieniach.  Zakres przekazywanych informacji obejmuje w szczególności:

  1. przedmiot postępowania, 
  2. termin składania ofert i kryteria ich oceny, 
  3. zestawienie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
  4. planowany termin udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, 
  5. szacowaną wartość zamówienia,
  6. dane osobowe osób wykonujących po stronie Komendanta Głównego Straży Granicznej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z kolei Szef CBA ma niezwłocznie informować Komendanta Głównego Straży Granicznej o zagrożeniach dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub prawidłowej jego realizacji, a Komendant Główny Straży Granicznej podejmować działania zmierzające do zabezpieczenia interesu ekonomicznego państwa oraz przeciwdziałania korupcji, niezwłocznie informując Szefa CBA o podjętych działaniach zaradczych.