Wyłączenie obowiązku stosowania PrZamPubl do inwestycji (bariery) w przekroczeniu granicy

Inwestycja w zakresie budowy bariery (inwestycja), polega na projektowaniu, wykonaniu robót budowlanych, utrzymaniu, przebudowie, remoncie i rozbiórce, w tym obiektów budowlanych pozostających z nią w kolizji, w rozumieniu PrBud, a także na nabywaniu towarów i usług. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dla uczestników rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma fakt, że na mocy art. 9 ust. 1 przywołanej ustawy do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się przepisów PrZamPubl. Kontrolę zamówień związanych z inwestycją ma sprawować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jednocześnie nałożono na Komendanta Głównego Straży Granicznej obowiązek niezwłocznego przekazywania Szefowi CBA informacji o wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz udzielonych zamówieniach.  Zakres przekazywanych informacji obejmuje w szczególności:

  1. przedmiot postępowania, 
  2. termin składania ofert i kryteria ich oceny, 
  3. zestawienie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
  4. planowany termin udzielenia zamówienia i zawarcia umowy, 
  5. szacowaną wartość zamówienia,
  6. dane osobowe osób wykonujących po stronie Komendanta Głównego Straży Granicznej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z kolei Szef CBA ma niezwłocznie informować Komendanta Głównego Straży Granicznej o zagrożeniach dla prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia lub prawidłowej jego realizacji, a Komendant Główny Straży Granicznej podejmować działania zmierzające do zabezpieczenia interesu ekonomicznego państwa oraz przeciwdziałania korupcji, niezwłocznie informując Szefa CBA o podjętych działaniach zaradczych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności