Wyłączenie lub ograniczenie pobierania podatku według nowych zasad po przekroczeniu limitu 2 mln zł

Nowe regulacje zostały wprowadzone dwoma rozporządzeniami MF z 31.12.2018 r.: w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018 r. poz. 2545) i w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 2541).

Bezterminowe wyłączenie poboru podatku

Rozporządzenie bezterminowo wyłącza obowiązek poboru podatku według nowych zasad z art. 26 ust. 2e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU), m.in. w odniesieniu do następujących grup przychodów:

1) należności wypłacanych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;

2) należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej (z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych);

3) z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa/BGK i oferowanych na rynkach zagranicznych uzyskanych przez nierezydentów należności.

W niektórych przypadkach do zastosowania tego wyłączenia wymagane jest, aby istniała pomiędzy Polską a krajem siedziby (zarządu) podatnika umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych.

Tymczasowe ograniczenie stosowania wyłączenia do 31.12.2019 r.

W § 3 powoływanego rozporządzenia ograniczono stosowanie art. 26 ust. 2e PDOPrU w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r., gdy:

1) łączna kwota wypłacanych należności na rzecz beneficjentów rachunków (w tym zbiorczych) papierów wartościowych przekracza 2 mln zł oraz

2) łączna kwota należności wypłacana z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 PDOPrU przekracza 2 mln zł.

W praktyce wpłynie to na obowiązki podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, powodując konieczność odrębnej kalkulacji spełnienia progu 2 mln zł dla należności z takich rachunków od kalkulacji spełnienia progu dla należności z pozostałych tytułów.

Tymczasowe wyłączenie poboru podatku do 30.6.2019 r.

Wyłączono okresowo pobór podatku na zasadach z art. 26 ust. 2e PDOPrU do 30.6.2019 r. odnośnie do płatności innych niż uwzględnione w wyłączeniu bezterminowym. Do tej grupy należności zalicza się m.in.:

1) wypłacane do nierezydentów odsetki, należności licencyjne czy pewne płatności za usługi niematerialne (usługi prawne, reklamowe, doradcze, księgowe, itd.), jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników;

2) wypłacane na rzecz rezydentów dywidendy (i inne z udziału w zyskach).

Warunkiem skorzystania z preferencji jest istnienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, w uzasadnieniu do rozporządzenia wyjaśniono, że w przypadku płatności przypadających po 30.6.2019 r. kwotę 2 mln zł należy liczyć, uwzględniając płatności od początku roku (nie odnosi się do podmiotów o roku podatkowym innym niż kalendarzowy).

Odpowiednio, powyższe wyłączenia i ograniczenia poboru podatku mają zastosowanie w ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm., dalej: PDOFizU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności