Wyłączenia stosowania PrZamPubl przewidziane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiany dotyczące obszaru zamówień publicznych przedstawia się w poniższej tabeli.

Przepis PomocUkrainaU

Przedmiot wyłączenia spod stosowania PrZamPubl/obowiązki/uprawnienia zamawiającego

art. 12 ust. 6

Nie stosuje się przepisów PrZamPubl do zamówień publicznych niezbędnych do:

 • zapewnienia pomocy, o której mowa w art. 12 ust. 1–4, 18 i 19 PomocUkrainaU, przez wojewodę, inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne,
 • informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 PomocUkrainaU

art. 12 ust. 7

Wojewoda, inny organ administracji publicznej, jednostka podległa lub nadzorowana przez organy administracji publicznej, jednostka sektora finansów publicznych, inny organ władzy publicznej, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza w BZP informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 12 ust. 6, podając:

 1. nazwę i adres siedziby zamawiającego;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl;
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa

art. 8

Do zamówień publicznych niezbędnych do:

 • realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 PomocUkrainaU, przez organy gmin,
 • zakupu sprzętu i usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 PomocUkrainaU

stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 6 i 7 PomocUkrainaU (tj. ww. przepisy dotyczące wyłączenia z obowiązku stosowania PrZamPubl oraz obowiązku zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia w BZP).

art. 26 ust. 5

Nie stosuje się przepisów PrZamPubl do zamówień publicznych niezbędnych do:

 • zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • dofinansowania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

art. 26 ust. 6

Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w art. 26 ust. 5 PomocUkrainaU w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w BZP informację o jego udzieleniu, w której podaje:

 1. nazwę i adres siedziby zamawiającego;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl;
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

art. 80 pkt 5 lit. c – zmiany w OchrCudzU (art. 112 ust. 5)

Nie stosuje się przepisów PrZamPubl do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej i pomocy, o których mowa w art. 112 ust. 1 OchrCudzU, przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

art. 82 – zmiany w ZarządKryzysU (art. 7c ust. 1 i 2)

Nie stosuje się przepisów PrZamPubl do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do realizacji poleceń, o których mowa w art. 7a ust. 1 ZarządKryzysU.

Stosownie do art. 7c ust. 2 ZarządKryzysU, zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 7c ust. 1 ZarządKryzysU, zamieszcza w BZP informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:

 1. nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl;
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

W związku z powyższymi zmianami, z których wynika obowiązek publikacji w BZP informacji o udzieleniu zamówienia zgodnie z PomocUkrainaU w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, UZP przygotował publikację opisującą szczegółowo (krok po kroku) aspekty techniczne wypełnienia tego obowiązku (zob. https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-w-bzp-informacji-o-udzieleniu-zamowienia).

Podkreślić należy, że przewidziana jest możliwość zamieszczenia w BZP informacji o udzieleniu zamówienia. W tym celu niezbędne jest jednak wybranie odpowiedniego formularza ogłoszenia, tj. dotyczącego zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania PrZamPubl. Wypełnienie ogłoszenia wymaga – zgodnie z Instrukcją UZP - wykonania następujących czynności:

 1. należy wybrać pole „Nowe ogłoszenie”;
 2. na pytanie „Czy masz obowiązek stosowania ustawy PZP” należy zaznaczać odpowiedź „nie”;
 3. należy dodać podstawowe informacje, które znajda się w Sekcji II;
 4. na kolejnej karcie dane: nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego; zostanie uzupełniona automatycznie po publikacji przez system i znajdzie się w Sekcji I;
 5. na kolejnej karcie należy wprowadzić: opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług (pojawią się w Sekcji III), a także cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia (pojawią się w Sekcji III pkt 3.4);
 6. na ostatniej karcie wypełnianego ogłoszenia „Informacje dodatkowe” należy podać: datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl, a także nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa (pojawią się w sekcji VI). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności