Wykup gminnej sieci gazowej przez firmę przesyłową