Wykształcenie kierownika i zastępcy USC

Ustawą z 19.9.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 82, poz. 1121) dodano do przepisów dotyczących akt stanu cywilnego art. 6a, który wskazuje podstawowe wymogi, jakie spełniać musi osoba zatrudniona na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego. Może to być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. ukończyła:
  • studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub
  • podyplomowe studia administracyjne;
 6. posiada łącznie co najmniej 5-letni staż pracy:
  • na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub
  • w służbie cywilnej, lub
  • w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Mija 6-letni okres na uzupełnienie wykształcenia

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizującej, wymogów dotyczących wykształcenia (wskazanych powyżej w pkt 5) nie stosuje się przez 6 lat od dnia wejścia w nowelizacji (tj. liczonych od 29.10.2008 r.) w stosunku do osób, które były zatrudnione na stanowisku kierownika USC lub zastępcy kierownika USC w dniu wejścia w życie tej ustawy. Okres 6 lat upływa 29.10.2014 r. Wynika z tego, że po tym dniu osoby, które nie uzupełniły wykształcenia (podkreślmy – dotyczy to tylko tych kierowników i zastępców kierowników, którzy byli zatrudnieni w USC na tych stanowiskach 29.10.2008 r.) przestają spełniać podstawowe warunki zatrudniania na tym stanowisku. Oznacza to konieczność rozwiązania umowy o pracę lub przeniesienia na inne stanowisko (porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie warunków pracy lub płacy).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności