W świetle obowiązujących przepisów – art. 5 ust. 7 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej,

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Projekt ustawy nowelizującej wprowadza do katalogu zadań organu prowadzącego nowe zadanie – wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Dodanie w art. 5 ust. 7 OświatU pkt 5 ma na celu usunięcie luki prawnej dotyczącej wykonywania przez organ prowadzący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki. Tożsamy przepis prawny istnieje już w ustawie z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w ustawie z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), ustawie z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392).