Zamawiający nie może wykluczyć tego wykonawcy. Jego oferta natomiast będzie podlegać odrzuceniu.

Postępowanie z powodu niewniesienia wadium przewidywał art. 24 ust. 2 pkt. 2 ZamPublU w wersji obowiązującej przed 28.7.2016 r. Wraz z nowelizacją z 22.6.2016 roku dokonano gruntownej zmiany art. 24 ZamPublU. Celem wskazanej nowelizacji było wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

1) dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, ze zm.),

2) dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, ze zm.).

Ustawodawca w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców był zobowiązany do implementacji postanowień dyrektyw w sposób nieodbiegający od ich założeń, co też determinowało konieczność wyeliminowania z brzmienia art. 24 przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu braku wniesienia wadium.

Nie oznacza to jednak, ze wykonawca taki pozostaje bez konsekwencji w postępowaniu. Wraz z nowelizacją zmieniona została również treść art. 89 ZamPublU. Z art. 89 ust. 1 pkt. 7 ZamPublU wynika obecnie, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, o ile zamawiający żądał wniesienia wadium.

W przedmiotowej sprawie będzie zatem zachodziła podstawa do odrzucenia oferty.