Wykluczenie wykonawcy, który nie wniósł wadium

Zamawiający nie może wykluczyć tego wykonawcy. Jego oferta natomiast będzie podlegać odrzuceniu.

Postępowanie z powodu niewniesienia wadium przewidywał art. 24 ust. 2 pkt. 2 ZamPublU w wersji obowiązującej przed 28.7.2016 r. Wraz z nowelizacją z 22.6.2016 roku dokonano gruntownej zmiany art. 24 ZamPublU. Celem wskazanej nowelizacji było wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

1) dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, ze zm.),

2) dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, ze zm.).

Ustawodawca w zakresie przesłanek wykluczenia wykonawców był zobowiązany do implementacji postanowień dyrektyw w sposób nieodbiegający od ich założeń, co też determinowało konieczność wyeliminowania z brzmienia art. 24 przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu braku wniesienia wadium.

Nie oznacza to jednak, ze wykonawca taki pozostaje bez konsekwencji w postępowaniu. Wraz z nowelizacją zmieniona została również treść art. 89 ZamPublU. Z art. 89 ust. 1 pkt. 7 ZamPublU wynika obecnie, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, o ile zamawiający żądał wniesienia wadium.

W przedmiotowej sprawie będzie zatem zachodziła podstawa do odrzucenia oferty.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności